jیک شنبه 06 اسفند 1396
دو شنبه 16 اسفند
بازدید مهندس مدبر از ورزشگاه 5 هزارنفری پاکدشت


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved