jجمعه 04 فروردین 1396
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
یک شنبه 15 اسفند - بهره برداري از يكباب زمين چمن مصنوعي بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي انقلاب
تاریخ ثبت: یک شنبه 15 اسفند 1395
موضوع: بهره برداري از يكباب زمين چمن مصنوعي بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/01/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/12/18 الی 1395/12/25
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 15 اسفند - بهره برداري از فضايي جهت فروشگاه و نمايشگاه دوچرخه هاي ورزشي و تجهيزات آن،دوچرخه ثابت و برقي،موتوربرقي(هيبريدي) در مجموعه ورزشي انقلاب
تاریخ ثبت: یک شنبه 15 اسفند 1395
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت فروشگاه و نمايشگاه دوچرخه هاي ورزشي و تجهيزات آن،دوچرخه ثابت و برقي،موتوربرقي(هيبريدي) در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/01/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/12/18 الی 1395/12/25
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved