jسه شنبه 30 مهر 1398
سرمایه گذاری
وضعیت سرمایه گذاری:
چهار شنبه 24 مهر - پروژه احداث، پرداخت اجاره و انتقال سالن بدنسازی کشوری
تاریخ ثبت: چهار شنبه 24 مهر 1398
موضوع: پروژه احداث، پرداخت اجاره و انتقال سالن بدنسازی کشوری
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/08/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/07/29 الی 1398/08/12
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 24 مهر - احداث، پرداخت اجاره و انتقال کافه رستوران کشوری
تاریخ ثبت: چهار شنبه 24 مهر 1398
موضوع: احداث، پرداخت اجاره و انتقال کافه رستوران کشوری
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/08/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/07/29 الی 1398/08/12
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 09 مهر - سرمایه‏ گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه مجموعه تخصصی بانوان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب نوبت2
تاریخ ثبت: سه شنبه 09 مهر 1398
موضوع: سرمایه‏ گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه مجموعه تخصصی بانوان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب نوبت2
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/08/11
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/07/15 الی 1398/07/22
اطلاعات بیشتر
شنبه 23 شهریور - بازسازی، تکمیل و طراحی،ساخت، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال تالار رستوران انقلاب (تالار تشریفات مهربانی) واقع در مجموعه ورزشی انقلاب/نوبت2
تاریخ ثبت: شنبه 23 شهریور 1398
موضوع: بازسازی، تکمیل و طراحی،ساخت، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال تالار رستوران انقلاب (تالار تشریفات مهربانی) واقع در مجموعه ورزشی انقلاب/نوبت2
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/07/13
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/06/25 الی 1398/07/02
اطلاعات بیشتر
شنبه 09 شهریور - فراخوان جذب سرمايه گذار بازسازی، تکمیل و طراحی،ساخت، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال رستوران مجموعه ورزشی نوروزآباد(سوارکاری)
تاریخ ثبت: شنبه 09 شهریور 1398
موضوع: فراخوان جذب سرمايه گذار بازسازی، تکمیل و طراحی،ساخت، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال رستوران مجموعه ورزشی نوروزآباد(سوارکاری)
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/07/06
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/06/16 الی 1398/06/28
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved