jیک شنبه 18 خرداد 1399
یک شنبه 14 مهر
برگزاری مزایده های جاری شرکت توسعه با حضور مهندس کریمی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved