jیک شنبه 18 خرداد 1399
دو شنبه 08 مهر
گردهمایی فرماندهان و گردانهای بسیج وزارتخانه ها و ادارات در سالن 12 هزار نفری آزادی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved