jدو شنبه 25 تیر 1397
سه شنبه 10 مرداد
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه از سالن در حال احداث 6 هزارنفری کرج


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved