jیک شنبه 06 اسفند 1396
سه شنبه 10 مرداد
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه از سالن در حال احداث 6 هزارنفری کرج


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved