jیک شنبه 03 تیر 1397
چهار شنبه 22 دی
آخرین وضعیت پیشرفت ورزشگاه 50 هزارنفری میانرود شیراز


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2017 Tanavar, All Right Reserved