jیک شنبه 06 اسفند 1396
چهار شنبه 22 دی
آخرین وضعیت پیشرفت ورزشگاه 50 هزارنفری میانرود شیراز


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved