jشنبه 31 فروردین 1398
سه شنبه 21 فروردین
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه از سالن 4500 نفری استان قم


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved