jدو شنبه 28 اسفند 1396
پنج شنبه 05 مرداد
بازدید مهندس مدبر از ورزشگاه فوتبال سالن استخر قهرمانی یادگار امام تبریز


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved