jدو شنبه 25 تیر 1397
پنج شنبه 05 مرداد
بازدید مهندس مدبر از ورزشگاه فوتبال سالن استخر قهرمانی یادگار امام تبریز


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved