چهار شنبه 19 تیر مناقصه های عمرانی پروژه های اصفهان، کرمانشاه و تاسیسات مجموعه شهید شیرودی  
   
  مناقصه های عمرانی جهت انتخاب پیمانکار مربوطه برای پروژه های ورزشی کشور با حضور معاونین پشتیبانی و فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، صبح امروز چهارشنبه ۱۹ تیر ماه مناقصات انتخاب پیمانکار برای دو پروژه ورزشی در استان های اصفهان و کرمانشاه با حضور فتح الهی معاون پشتیبانی و مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی شرکت برگزار شد.

انتخاب پیمانکاران جهت تکمیل استخر قهرمانی اصفهان و سالن 6 هزار نفری کرمانشاه از جمله این مناقصات بودند. همچنین در ادامه مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات نگهداری تاسیسات مجموعه ورزشی شهید شیرودی به انجام رسید.

گفتنی است در این جلسه رحیمی ذیحساب عمرانی، کابلی مدیر مجموعه شهید شیرودی و رضایی مدیر امور قراردادهای عمرانی نیز حضور داشتند.